اداری،مالی وعمرانی
 

دکتر مهدی ثقفی رئیس دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در مورخ 28 مهر 93 طی حکمی آقای مهندس محمد شبانی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند منصوب نمود.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر