آموزش و تحصیلات تکمیلی
 
مهلت ثبت تغییررشته /انتقال و درخواست مهمان/مهمان دائم تمدید شد.

دانشجویان گرامی

به آگاهی می رساند:
1- مهلت ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته / گرایش
درسیستم آموشی گلستان تا تاریخ 10/11/1395 تمدید گردید.
2- مهلت ارائه درخواست مهمان / مهمان دائم و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد تا تاریخ 10/11/1395تمدید گردد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر