مناقصه ها
 
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در نظر دارد دو پروژه عمرانی را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید .جهت کسب اطلاعات بیشتر این خبر را مطالعه نمایید.
دعوت به مناقصه عمومی
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق فراخوان عمومی به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید .
کارفرما: دانشگاه پیام نور    
نوع پیمان : سرجمع (قیمت مقطوع)    
زمان فروش اسناد : 9/6/93 الی.11/6/93 (از ساعت 9 الی.13)
آدرس فروش مدارک: بیرجند، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور، مدیریت عمرانی دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی.
 تلفن 05612502315   
دریافت اسناد هیچ گونه حقی را برای پیمانکار ایجاد نمی کند وکارفرما در رد یا قبول پیشنهادها مجاز ومختار است .ضمناًهزینه آگهی به عهده برنده می باشد .
لذا متقاضیان واجد صلاحیت می توانند ضمن واریز مبلغ پانصد هزار ریال برای هر پروژه به حساب شماره 2178609001007بانک ملی شعبه بنفشه تهران بنام دانشگاه پیام نور (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی) (ارائه اصل فیش مربوط همراه با معرفی نامه شرکت به آدرس های فوق الذکر مراجعه ونسبت به دریافت مدارک واسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمناًمحل عودت اسناد مناقصه در تهران می باشد.)
 
ردیف
نام مرکز یا واحد
نام پروژه
کد طرح
متراژm
حداقل رتبه پیمانکار
براورداولیه (میلیون ریال)
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
مدت قرارداد
شرح عملیات
1
خضری
سوله چند منظوره
501
243.1
5
2066350000
110000000
5
خاک برداری – فنداسیون- اسکلت سقف-سفت کاری- نازک کاری- نما تاسیسات برقی و مکانیکی همراه با پکیج کولر صنعتی 2منظوره
2
نهبندان
مجتمع فرهنگی
614
367
5
4444000000
223000000
6
خاک برداری – فنداسیون- اسکلت سقف-سفت کاری- نازک کاری- نما تاسیسات برقی و مکانیکی همراه با کولر آبی وپکیج زمینی
 
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو مناقصات