فناوری اطلاعات
 
کارگاه آموزشی بروزرسانی پورتال دانشگاه در مورخ 8 مهرماه 1393 در محل سایت کامپیوتری مرکز بیرجند برگزار گردید.
کارگاه آموزشی بروزرسانی پورتال دانشگاه در مورخ 8 مهرماه 1393 در محل سایت کامپیوتری مرکز بیرجند برگزار گردید.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر