فناوری اطلاعات
 
دومین جلسه شورای فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در مورخ 15مهرماه 1393 در محل حوزه ریاست استان برگزار گردید.
دومین جلسه شورای فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی در مورخ 15مهرماه 1393 در محل حوزه ریاست استان برگزار گردید.
کارگاه بازآموزی بروزرسانی زیرپورتال دانشگاه نیز پس از این جلسه برگزار شد.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر