پژوهش و کارآفرینی
 
دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از ارتقای مرتبه عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند  خبر داد و گفت: در جلسه اخیر هیات ممیزه آقای دکتر محمود مرادی در رشته جغرافیا و 5 نفر از دیگر اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر